شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی( E-learning ) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مديريت پروژه به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مديريت پروژه قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مديريت پروژه كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،در ارتباط با پروژه و نحوة مديريت آن است. تعاريف گوناگوني تا به حال از پروژه شده كه در همگي آن‌ها، موقتي‌بودن، بي‌همتا بودن و نو بودن پروژه به صورت مشترك وجود دارد. پروژه عبارت‌است از "هر مجموعه فعاليت‌هايي كه ابتدا و انتها داشته و يكتا و بي همتا باشند". به بياني ديگر، پروژه، تلاشي است موقّت براي ايجاد محصولات، خدمات و نتايج مشخّص و بي‌همتا. دانش مديريت پروژه به عنوان ابزاري است كه درفرآيند برنامه‌ريزي به كمك مديران پروژه مي‌آيد تا پروژه را به دقت مديريت و هدايت كنند و در هنگام بروز مشكل بتوانند آن‌ها را برطرف نمايند. همچنين دانش مديريت پروژه اين امكان را در اختيار مديران و تيم پروژه قرار مي‌دهد تا آن‌ها، روند اجراي تغييرات احتمالي در ابعاد مختلف پروژه را به خوبي اعمال نمايند و در نهايت، امكان مستند‌سازي رويدادهاي پروژه را از ابتدا تا انتها، در اختيار تيم پروژه قرارمي‌دهد تا از اين تجربيات براي پروژه‌هاي آتي بهره‌برداري كنند.

دوره آموزشي "مديريت پروژه " شامل ۱۳ فصل با عناوين ياد‌شده زير است:

فصل اول (پروژه - مديريت پروژه)
فصل دوم (سازمان پروژه)
فصل سوم (انتخاب پروژه)
فصل چهارم( آغاز پروژه)
فصل پنجم (جلسة افتتاحية پروژه)
فصل ششم( برنامه ريزي محدودة پروژه)
فصل هفتم (سازماندهي پروژه)
فصل هشتم(ارزيابي ريسك پروژه)
فصل نهم(زمان بندي پروژه)
فصل دهم (مديريت هزينة پروژه)
فصل يازدهم (يكپارچه سازي برنامة پروژه)
فصل دوازدهم (اجراي طرح پروژه)
فصل سيزدهم ( اختتامیه پروژه)

مولف: دکتر یزدانی

نمونه محتوای تولید شده مدیریت پروژه