در دوره آموزشي آئین نگارش ، گزارش نویسی و شیوه نامه نگاری اداری كه توسط اين شركت به صورت الكترونيكي ارائه می شود، سعی شده است که را ه های نگارش یک نوشته ی مطلوب، چگونگی شکل گیری یک گزارش، نگارش و ویرایش آن به صورتی که بیشترین بار معنایی خود را تخلیه کند ، آموزش داده شود. در این دوره با نوعی از زبان سر و کار داریم ، که زبان جدی و بناچار خشک و غیرقابل انعطاف است که خود از ویژگی مثبت زبان در این نوع کاربرد آن (زبان در شکل اداری و رسمی )است.

دوره آموزشی آئین نگارش ، گزارش نویسی و شیوه نامه نگاری اداری شامل 7 بخش به شرح زیر است :

گفتار اول : عوامل ارتباط و القای مفاهیم

گفتار دوم: نویسندگی و آداب آن

گفتار سوم: علائم نشانه گذاری

گفتار چهارم: املای فارسی

گفتار پنجم : دستور زبان فارسی گفتار

ششم: نامه نگاری گفتار

هفتم: گزارش نویسی