شركت سروش ديتا، وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، با استفاده از سامانه آموزشي طراحي شده توسط مهندسين خود و توليد ساير نرم‌افزارها و محتواي آموزشي، ارائة دوره‌هاي الكترونيكي در سطوح دانشگاهي و غير دانشگاهي را از سال ۱۳۸۲ آغاز كرده است .

دوره آموزشي مدیریت کارگزینی كه توسط اين شركت به صورت الكترونيكي ارائه می شود، یا همان مدیریت نیروی انسانی عبارتند از قسمتی از فرآیند اداره کردن سازمان که از یک سو به سیاست ها، خط مشی ها، مقررات و دستورالعمل ها و از سوی دیگر به اطلاعات مربوط به اداره کردن امور استخدام، انتخاب، آموزش، ترویج، جبران خدمت و شرایط کار نیروهای انسانی که در سازمان استخدام شده و یا می شوند. پیداست که وظایف مدیریت کارگزینی صرفاً اختصاص به واحد کارگزینی ندارد. بلکه این امر به قسمتی از وظایف، شغل هر یک از مدیران، سرپرستان هر سازمان بشمار می رود.

دوره آموزشی مدیریت کارگزینی شامل ١٠ بخش به شرح زیر است :

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : آشنایی با صدا و سیما

فصل سوم : تاریخ تلویزیون در ایران

فصل چهارم : قانون خط و مشی کلی و اصول برنامه ها

فصل پنجم : اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

فصل ششم : اداره کل کارگزینی سازمان صدا و سیما

فصل هفتم : حوزه های اصلی فعالیت مدیریت منابع انسانی

فصل هشتم : آموزش و توسعه منابع انسانی

فصل نهم : فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی

فصل دهم : استراتژی و مدیریت منابع انسانی

نمونه محتوای تولید شده مدیریت کارگزینی