شركت سروش ديتا، وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، با استفاده از سامانة آموزشي طراحي شده توسط مهندسين خود و توليد ساير نرم‌افزارها و محتواي آموزشي، ارائة دوره‌هاي الكترونيكي در سطوح دانشگاهي و غير دانشگاهي را از سال ۱۳۸۲ آغاز كرده است . دورة آموزشي مدیریت مالی كه توسط اين شركت به صورت الكترونيكي ارائه می شود، در جهت آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي می باشد .

دوره آموزشی مدیریت مالی شامل ۶ بخش اصلی به شرح زیر است :

۱. کليات

۲. ارزش زماني پول

۳. قيمت اوراق بهادار

۴. مخاطره و بازده

۵. هزينه سرمايه

۶. بودجه بندي سرمايه اي اهداف رفتاري

نمونه محتوای تولید شده مدیریت مالی