شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي  آمار مقدماتی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning)  آمار مقدماتی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي آمار مقدماتی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، به عنوان يكي از ضروري ترين دوره هاي آموزشي محسوب مي گردد كه مي تواند سنگ زيربناي اقدامات پژوهشي را فراهم سازد و به هدف كسب نظريه در راستاي توسعه علم، معطوف شود . در آمار مقدماتي ، تلاش مي گردد تا بتوان به گونه اي تجربي ، منطقي و منظم به شناسايي رابطه بين يك متغير مستقل با يك متغير وابسته دست يافته و دراصطلاح بتوان تبيين مقدماتي را صورت داد. :

۱- مجموعه ها و اعمال روی آنها

۲- اتحاد و انواع آن

۳- حل معادلات درجه I و II

۴- لگاریتم و خواص آن

۵- تعاریف و مفاهیم اولیه آمار

۶- بررسی یا تحقیق آماری و مراحل آن

۷- گروه بندی و طبقه بندی داده ها

۸- شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی

۹- گروه بندی جامعه نسبت به چند صفت و متغیر

مولف: مهندس رضا رضاپور

نمونه محتوای تولید شده آمار مقدماتی