شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،شما را با امكانات موجود در نرم‌افزار SPSS و روش بكارگيري اين امكانات و ابزارها براي تجزيه و تحليل هاي آماري است. بديهي است در اين دوره تمامي مباحث مربوط به نرم‌افزار مطرح نشده و فقط مطالب مقدماتي ارائه خواهد شد. توجه داشته باشيد كه پيش‌نياز شركت در اين دوره آموزشي، آشنايي با روش تحقيق و آمارمقدماتی مي‌باشد.

دوره آموزشی آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS شامل ١١ بخش به شرح زیر است :

١. درس اول : مقدماتي درخصوص آمار

٢. درس دوم :شروع كار با نرم‌افزار SPSS

٣. درس سوم : تعريف متغيرها

٤. درس چهارم : تعریف متغیرها و ورود داده‌ها در قالب یک مثال، بصورت عملی

٥. درس پنجم : ورود داده‌های یک پرسشنامه به SPSS

٦. درس ششم : مرتب کردن و ویرایش داده‌ها

٧. درس هفتم : گزینش مشاهدات و انتخاب داده‌های مورد نیاز

٨. درس هشتم : کدگذاری متغیرها

٩. درس نهم : آمار توصیفی

١٠. درس دهم : آمار توصیفی داده‌های کیفی

١١. درس یازدهم : آمار توصیفی داده‌های کمّی

مولف: مهندس رامین کاظمی

نمونه محتوای تولید شده آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS