شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مدیریت تولید به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مدیریت تولید قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مدیریت تولید كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را با ترکیب دو واژه مدیریت و تولید در تلویزیون و سینما آشنا کرده و مراحل تولید یک محصول سینمایی و یا تلویزیونی به کمک کارگردان را توضیح می دهد.

دوره آموزشی مدیریت تولید شامل ٧ بخش اصلی به شرح زیر است :

1. تاریخچه

2. مدیریت تولید کیست و چه مسئولیتی دارد؟

3. مرحله تشکیل: پیش تولید – تولید و پس تولید ( پسا تولید ).

4. مدیریت

5. مفاهیم اولیه دانش مدیریت

6. وظایف مدیریت تولید در مرحله پیش تولید

٧. تابلوی تولید

مولف: دکتر نیک روش

نمونه محتوای تولید شده مدیریت تولید