شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مديريت عمومي به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مديريت عمومي قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.
دوره آموزشي مديريت عمومي كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (Elearning) ارائه مي‌گردد، در ارتباط با شكل‌گيري سازمان‌ها و مديريت هر كدام است. در اين دورة آموزشي درمي‌يابيم سازمان‌ها و در رأس آن‌ها، سازمان اجتماعي يا همان جامعه، چگونه ايجاد مي‌شوند، انواع آن‌ها كدامند و چگونه مديريت مي‌شوند. در مديريت سازمان‌ها، مديريت موفق چه مشخصات، ويژگي‌ها و مهارت‌هايي نياز دارد و قدرت رهبري در مديريت به چه عواملي بستگي دارد.
دوره آموزشي مديريت عمومي شامل هفت فصل با اهداف زير است كه هر كدام مشتمل بر چندين درس مي‌باشد:

فصل اول شامل 6 درس و با هدف: آشنایی با مفاهیم کلی مدیریت و سازمان ها

فصل دوم شامل 2 درس و با هدف: آشنایی با یکی از کارکردهای مدیریت با عنوان (تصمیم گیری)

فصل سوم شامل 2 درس و با هدف: آشنایی با یکی از کارکردهای مدیریت با عنوان برنامه ریزی

فصل چهارم شامل 4 درس و با هدف: آشنایی با کارکردهای مدیریت با عنوان سازماندهی و هماهنگی و اختیار

فصل پنجم شامل 1 درس و با هدف: آشنایی با کارکردهای مدیریت با عنوان ارتباط

فصل ششم شامل 3 درس و با هدف: آشنایی با کارکردهای مدیریت با عنوان رهبری

فصل هفتم شامل 1 درس و با هدف: آشنایی با کارکردهای مدیریت با عنوان نظارت و کنترل

مولف: مرکز آموزش صدا وسیما

نمونه محتوای تولید شده فنون مدیریت عمومی