شرکت سروش دیتا به مناسبت نمایشگاه رسانه های دیجیتال تا آخر اسفند ماه با ٥٠٪ تخفیف در دوره های مختلف از متقاضیان ثبت نام به عمل می آورد. این دوره ها به صورت الکترونیکی بوده و کاربران بعد از قبولی در آزمون نهایی مدرک شرکت سروش دیتا را دریافت می نمایند.

فهرست دوره ها