شرکت سروش دیتا در راستای توسعه فعالیت های دانشگاهی خود تفاهم نامه ایی با دانشگاه علمی کاربردی سروش واحد ۱۷ جهت برگزاری دوره های الکترونیکی (مجازی) دانشگاه, دوره های تکمیلی آموزشی به امضاء رساند. دانشگاه – سروش در نظر دارند در نیم سال اول سال ۹۳-۹۲ به صورت الکترونیکی (مجازی) دانشجو بپذیریند.