شرکت سروش دیتا با عقد قرارداد با شرکت همگام خودرو مسئولیت برگزاری بخشی از دورهای آموزشی همگام خودرو را بر عهده گرفت. طی این قرارداد ابتدا دو دوره آموزشی کارگروهی و مدیریت گروه ها و تصمیم گیری اثر بخش به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) برگزار شده و سپس برای سایر دوره ها برنامه ریزی خواهد شد.