شرکت سروش دیتا طی قراردادی با شرکت احداث صنعت مسئولیت برگزاری دوره های زبان انگلیسی این شرکت را از ترم تابستان به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) بر عهده گرفت.